ZRPŠ

Informácie o ZRPŠ

Rodičia prerokovali a odsúhlasili dňa 07.09.2020 príspevok do ZRPŠ na školský rok 2020/2021 vo výške 
15 EUR mesačne, t.j. 150 EUR na celý školský rok.


Platbu prosíme previesť na účet vedený v Tatra banke.

Príspevok hraďte prevodom, alebo priamym vkladom na účet v Tatra banke

IBAN SK88 1100 0000 0026 6174 6044
Variabilný symbol:
rodné číslo dieťaťa bez lomítka
Správa pre príjímateľa: meno dieťaťa a obdobie za ktoré príspevok platíte

Zloženie výboru ZRPŠ

Štatutár : Jozef Hitka 

Triedni dôverníci:
1. trieda: upresníme 
2. trieda: Tomáš Kúdela 
4.A trieda: Veronika Bezáková
4.B trieda: Karina Cíleková Habšudová