ZRPŠ

ZRPŠ

Informácie o ZRPŠ

Rodičia prerokovali a odsúhlasili na triednych aktívoch ZRPŠ v dňoch 27.-30.9.2021 príspevok do ZRPŠ vo výške 15 € mesačne, t. j. 150 € na celý školský rok 2021/2022.

Platbu prosíme previesť na účet vedený v Tatra banke.

IBAN SK88 1100 0000 0026 6174 6044
Variabilný symbol:
rodné číslo dieťaťa bez lomítka
Správa pre príjímateľa: meno dieťaťa a obdobie za ktoré príspevok platíte

Touto formou Vám vopred ďakujeme za prejavenú dôveru a pomoc poskytnutím finančného podielu.

Zloženie výboru ZRPŠ

Štatutár : Jozef Hitka 

Triedni dôverníci: