Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy ku začiatku šk.r.2021/22 sa uskutoční
od 3. do 12. mája 2021

Miesto: Materská škola Timravina 8, 81106 Bratislava
Spôsob podávania žiadostí upresníme vzhľadom na epidemiologickú situáciu neskôr.
Vzor žiadosti je na internetovej stránke www.staremesto.sk, www.timravina.sk

Kritériá prijímania detí

Do MŠ sa budú na základe žiadosti prednostne prijímať:

  • 5-6-ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku (do 31.8.2021 dosiahnu 5 rokov veku)
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ku zápisu prosíme rodičov predložiť  vyplnenú žiadosť, lekárske potvrdenie a občiansky preukaz, v prípade odloženia povinnej školskej dochádzky aj “Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky”, ktoré vydala príslušná základná škola, v prípade dodatočného odloženia povinnej školskej dochádzky aj Rozhodnutie o dodatočnom odklade povinnej školskej dochádzky , ktoré vydala príslušná základná škola.

Bratislava, 15.2.2021


Príloha (oznámenie Mestská časť Bratislava-Staré Mesto):