Zápis detí na predprimárne vzdelávanie 2021/2022

Prijímanie detí do materskej školy Timravina 8, Bratislava
pre školský rok 2021/2022

Podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022 do Materskej školy Timravina 8, 81106  Bratislava  uskutoční

od 3. mája 2021 do 12. mája 2021.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva:

 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, alebo
 • e-mailom (originál prosíme doložiť do 12.05.21), alebo
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo
 • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 • osobne do schránky, určenej na podávanie žiadostí, umiestnenej na bráne do materskej školy
 • osobne v exteriéri materskej školy od 3.5.21 do 12.5.21 v čase od 12.00 do 13.00

Tlačivo žiadosti obsahuje (príloha):

 • meno a priezvisko dieťaťa,
 • dátum a miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
 • adresa trvalého pobytu alebo miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • národnosť, štátna príslušnosť,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
 • meno a priezvisko zákonných zástupcov,
 • adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov alebo miesta, kde sa obvykle zdržiavajú, ak sa nezdržiavajú na adrese trvalého pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Podmienky prijímania detí do materskej školy

V súlade s § 59 ods. 1, 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov sa na základe písomnej žiadosti prijímajú:
 1. prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (do 31.8.2021 dosiahnu 5 rokov veku)
 2. deti, ktoré pokračujú v povinnom predškolskom vzdelávaní

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka Materskej školy  Timravina 8, Bratislava  zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 15. júna 2021.


Doplňujúce informácie

 • predprimárne vzdelávanie (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
 • oznámenie o prijímaní detí do MŠ (príloha v doplnkové informácie)