Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/23

1) Termín prijímania

Žiadosti rodiča, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy  na školský rok 2022/2023 sa budú podávať
od 2. mája do 11. mája 2022  v čase od 11.00 do 13.00. hod.

Mestská časť Bratislava-Staré MestoOznámenie o príjímaní detí na predprimárne vzdelávanie 2022/23.pdf


2) Miesto zápisu

Materská škola Timravina 8, 81106 Bratislava


3) Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa nie je určené, môžete použiť rôzne typy tlačív, avšak požadujeme nasledovné údaje:

A./ osobné údaje o dieťati:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako
  na rodnom liste),
 • dátum a miesto narodenia,
  adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť,

B./ osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
 • adresa bydliska a druh pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Vzor žiadosti:
https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/60/60614/Ziadost_o_prijatie_dietata_MS.pdf


4) Podávanie žiadostí

Rodič môže podať žiadosť:
– osobne ,

– poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
– e-mailom

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:
a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom obidvoch rodičov ( zákonných zástupcov).


5) Kritériá prijímania

Prednostne sa do materskej školy prijímajú:

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.


Spádové územie MŠ Timravina tvoria ulice:

Andreja Plávku, Dohnalova, Donovalova, Galandova, Godrova, Konventná, Kozia,
Lýcejná, Maróthyho, Mišíkova, Na Slavíne, Na štyridsiatku, Novosvetská, Panenská,
Palisády (párne od č. 4, nepárne od č. 29), Pažického, Podjavorinskej,
Podtatranského, Porubského, Timravina, Staromestská, Vlčkova

 • deti, pre ktoré je predškolské vzdelávanie povinné ( teda dovŕšia vek 5 rokov do 31.8.2022)
 • deti, ktoré pokračujú v šk.r.2022/23 v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe Rozhodnutia o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania
 • deti, ktoré budú v šk.r.2022/23 predčasne plniť povinné predprimárne vzdelávanie na základe Rozhodnutia o predčasnom plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa obdržia rodičia (zákonní zástupcovia) písomne do 30.6.2022


Bratislava, 21.3.2022     Ing. Katarína Koledová

Materská škola Timravina 8
81106 Bratislava