Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Na základe § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že riaditeľka Materskej školy Timravina Bratislava

p o s k y t u j e
z prevádzkových , ekonomických a havarijných dôvodov
riaditeľské voľno dňa 18.11. 2022 (piatok)
pre deti materskej školy.

Zámer na poskytnutie riaditeľského voľna vychádza z prevádzkových, havarijných a ekonomických dôvodov ( úspora energií a najmä zníženie vykurovania na minimum súvisle na niekoľko dní) vzhľadom na to, že predchádzajúci deň je štátny sviatok . Zároveň ku tomu vedie aj riešenie havarijnej situácie v priestoroch materskej školy a blízkom okolí, súvisiacich s opravou a výmenou plynových prípojok na celej ulici Timravina.
Na triednych rodičovských združeniach v septembri tohto roka bol tento zámer prerokovaný bez pripomienok zákonných zástupcov detí a materská škola o udelení riaditeľského voľna informovala zriaďovateľa.

Ing. Katarína Koledová – riaditeľka