Projekt “Zeleninkové šialenstvo”

V školskom roku 2022/2023 prebiehal v tretej triede MŠ Timravina  edukačno – zážitkový program „ Zeleninkové šialenstvo“.
Program, predovšetkým zameraný na primárnu  prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí v MŠ.Cieľom preventívneho programu bola celoročná aktívna podpora zdravých stravovacích, hygienických a pracovných návykov detí.

Deti sa počas programu „ Zeleninkové šialenstvo “ venovali náuke a chutiam jedla, osvojili si význam slova zdravie a učili sa  starostlivosti o vlastné telo, zdravie , čim boli vedené k sebaúcte a zdravému životnému štýlu.
Počas školského roka spoznali viac ako 35druhov zeleniny formou zážitkového vzdelávania za podpory pani učiteľky – certifikovanej Zeleninkovej lektorky.

Projekt prebiehal jeden deň v týždni od októbra. Deti si pred samotnou prípravou jedla prečítali náučnú rozprávku o konkrétnej zelenine  z knihy „Ako naučiť deti jesť zeleninu“. Následne viedli o rozprávke a zelenine krátky rozhovor a pozreli si na interaktívnej tabuli  obrázky/videa o tom ako/kde  rastlina rastie a zdravotné benefity zeleniny- prečo je vhodné zeleninu jesť. Následne si počas programu samé zeleninu  umývali, čistili, učili sa krájaniu a následne ochutnávali.

Kuchárska činnosť bola pre deti veľmi obohacujúca, počas veľa pozorovali, navzájom si pomáhali a vytvárali si pozitívny vzťah k zdravému jedlu. Počas roka si deti vyrábali zo zeleniny jedlá ako napríklad šaláty, zapekané/grilované zeleniny,  smoothie, brownies, nátierky, muffiny, štrúdle, šťavy, či nanuky. Projekt bol ukončený v júni,  kedy bol ukončený zeleninkovou párty a piknikom.

Zeleninkové šialenstvo je celoročný edukačno – zážitkový program zameraný na primárnu prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí v materských školách (MŠ) a v školských kluboch (ŠK) je prioritne určený predškolákom,  zmiešaným triedam detí v MŠ a najmladším školákom ZŠ v školských kluboch.

Cieľom preventívneho programu obezity je celoročná aktívna podpora zdravých stravovacích, hygienických a pracovných návykov detí, v rámci ktorých sa naši najmenší už v rannom detstve aktívne venujú náuke a chutiam jedla, osvojujú si význam slova ZDRAVIE a učia sa starostlivosti o vlastné telo, čím ich vedieme k sebaúcte a k zdravému životnému štýlu.

Počas školského roka deti spoznajú 44 druhov zeleniny formou zážitkového vzdelávania, za podpory učiteliek – certifikovaných Zeleninkových Lektoriek. Deti si samé umývajú zeleninu, čistia, učia sa krájaniu, ochutnávajú a tým je pre ne najsilnejším zážitkom už samotná obohacujúca, zážitková, kuchárska činnosť. Jeden od druhého odpozorujú, pomáhajú si, vytvárajú si pozitívny vzťah k jedlu pod dozorom zaškolenej lektorky – pani učiteľky. Opakovaná zážitkovo-edukatívna aktivita v priebehu celého dňa im umožňuje vytvárať si nové zručnosti a overovať si už naučené vedomosti. Projekt “ZELENINKOVÉ Šialenstvo” prebieha jeden deň v týždni od septembra do júna a končí zeleninkovou oslavou a preberaním diplomu ZELENINKOVÝ KAMARÁT.

Najväčším úspechom projektu je premostenie spolupráce materskej školy – dieťaťa – rodičov za ktorou sa skrýva jedinečná riaditeľka a vedúca jedálne, ktoré projekt podporujú a hovoria o aktuálnych témach stravovania, výchove k jedlu na triednych stretnutiach rodičov, ale aj rady školy. Rodič je vzor a tým nevyhnutnou súčasťou podpory pre dieťa, rovnako ako pani učiteľka či vedúca školskej jedálne, s ktorými rovnako úzko spolupracujeme. Zárukou kvality projektu sú skvelo komunikujúce všetky platformy. A ako hovoria starí Angličania, jeden zvládne veľa, ale spolu zájdeme ďalej.

Zo psychologického hľadiska spočíva úloha projektu v prevencii zdravia dieťa, zameranej na obezitu a poruchy príjmu potravy, ktoré sú často už v puberte sprevádzané mnohými psychickými problémami. Bohužiaľ, aj Covid-19 prispel k nárastu nadváhy v rodinách a obezita skomplikovala zdravotný stav mnohým deťom a dospelým, čo nachádzame aj v medicínskych štúdiách. O to viac sa chceme spoločne sústrediť na deti a podporiť ich zdravý psycho-sociálny vývin a duševné zdravie rodín. Aktívnym, systematickým a zážitkovým spoznávaním zeleniny vedieme deti k osvojovaniu si nových chutí formou hry. Za podpory kolektívu sú naši najmenší vedení k samostatnosti, osvojujú si samoobslužné schopnosti, jemnú motoriku, učia sa ku kuchynským činnostiam a sú vedené k vedomej spolupráci a pomoci kamarátov.

Prínosom projektu sú postupne prichádzajúce zdravé návyky v stravovaní detí, ale i zmeny zaraďovania pestrejších zelenín do menu materských škôl a v rodinách. Jedlo a zdravý spôsob života sa stáva témou rodičov, učiteliek ale aj domácností starých mám. Deti majú možnosť preniesť zážitkové vzdelávanie do domáceho prostredia a tým si osvojujú pozitívny postoj k jedlu na celý život. Učia sa bez toho, aby vedeli, že sa učia.

Udržateľnosť preventívneho projektu zdravia detí spočíva v spoločnej komunikácií na všetkých úrovniach, v citlivom pozorovaní potrieb, postojov detí a ich rodín, v zbere spätnej väzby a v kritickom myslení rodičov a vedenia školy.