Predškoláci – grafomotorika

Predškoláci - grafomotorika

Dieťa získava v materskej škole množstvo zručností, vedomostí a schopností, ktoré dokáže uplatňovať vo svojom ďalšom živote. Predprimárne vzdelávanie je pre dieťa veľmi dôležité. Je na nás pedagógoch, aby sme dokázali pre deti vytvoriť intenzívne, bezpečné a produktívne prostredie na všestranný rozvoj ich osobnosti. Medzi jednu z najdôležitejších oblastí rozvoja u detí predškolskému veku patrí grafomotorika.

Grafomotoriku môžeme charakterizovať ako rozvíjanie motorických činností, ktoré sa podieľajú na písaní. Písanie, a teda aj grafomotorika, je súčasťou gramotnosti, ktorú môžeme charakterizovať ako individuálnu schopnosť človeka čítať a písať. Základy grafomotoriky sa kladú už v materskej škole (Uváčková, Valachová, Droppová, 2009).

Podmienky rozvíjania grafomotorických zručností

Pri rozvíjaní hrubej a jemnej motoriky vytvárame deťom vhodné podmienky, ako je správny výber formátu na kreslenie, grafického materiálu, usmerňujeme deti, aby kreslili vzory zľava doprava, zhora dole, sledujeme správne sedenie či státie pri tabuli, kreslenie na podložku ap.

Pred nácvikom grafomotorických cvičení zohľadňujeme:

Grafomotorika

Najdôležitejší faktor rozvoja grafomotoriky u detí je dodržiavať postupnosť nasledujúcich grafomotorických vzorov a časový harmonogram nácviku:

September

Prvé oboznamovanie sa dieťaťa s materiálom a plochou (prvé dotyky, hry s bodom a plochou).
Aktivita – ceruzkou dokresli pomocou bodu do misky zrno pre vtáčiky a pospájaj prerušovanê čiary od vtãčikov k miske .

Október

V mesiaci október sme s predškolákmi precvičovali:
vertikálne (zvislé) línie prerušované i súvislé, ktoré vychádzajú z bodu.

November

V mesiaci november sme s predškolákmi precvičovali:
horizontálne (vodorovné) línie súvislé, prerušované, vedené zľava doprava, sprava doľava; postupné predlžovanie vedenej línie je závislé od unaviteľnosti detskej ruky a koordinácie oka.

December

V mesiaci december sme s predškolákmi precvičovali:
kombinované pohyby spájaním horizontálnej a vertikálnej línie s využitím rôznorodosti smeru pohybu.

Január

V mesiaci január sme s predškolákmi precvičovali :
lomené línie, experimentovanie s horizontálnou a vertikálnou líniou – lomené línie, lom hore/dole, vpravo/vľavo; lom (strieška) s rôznou šírkou, výškou,
v rôznom zoskupení, počte;

Február

V mesiaci február sme s predškolákmi precvičovali : Krúživé pohyby motivované (napodobňovaním) mletím, navíjaním, hojdaním vedú k zaznamenaniu (nakresleniu) kruhu jedným ťahom bez opravenia línie

Marec

V mesiaci marec sme s predškolákmi precvičovali:
oblúky, vlnovky, slučky, osmičky (horné, dolné, široké, úzke, vysoké, plytké v rôznom zoskupení a počte) vychádzajúce z krúživých pohybov; sú najnáročnejšie;

Apríl

V mesiaci apríl sme s predškolákmi precvičovali:
oblúky, vlnovky, slučky, osmičky (horné, dolné, široké, úzke, vysoké, plytké v rôznom zoskupení a počte, vychádzajúce z krúživých pohybov.

Máj

V mesiaci máj sme s predškolákmi precvičovali:
kombinácie pohybov s dodržaním smeru pohybu zľava doprava (smer pohybu písma); postupuje sa od súvislého pohybu pri zaznamenávaní stopy. Obťahovanie línie, spájanie 

a dopĺňanie vertikálnych, horizontálnych, lomených, krúživých či vlnitých línií do jedného celku.

Jún

V mesiaci jún sme s predškolákmi precvičovali: kombinácie pohybov
s dodržaním smeru pohybu zľava doprava (smer pohybu písma); postupuje sa od súvislého pohybu pri zaznamenávaní stopy, napr. geometrických tvarov štvorec – okno, trojuholník – strecha, kruh – slnko, cez využitie záujmu dieťaťa o obťahovanie línie, spájanie a dopĺňanie vertikálnych, horizontálnych, lomených, krúživých či vlnitých línií do jedného celku až po pokusy o písanie tlačeného a písaného písma.