Pre predškolákov

Dieťa získava v materskej škole množstvo zručností, vedomostí a schopností, ktoré dokáže uplatňovať vo svojom ďalšom živote. Predprimárne vzdelávanie je pre dieťa veľmi dôležité. Je na nás pedagógoch, aby sme dokázali pre deti vytvoriť intenzívne, bezpečné a produktívne prostredie na všestranný rozvoj ich osobnosti. Medzi jednu z najdôležitejších oblastí rozvoja u detí predškolskému veku patrí grafomotorika.

Grafomotoriku môžeme charakterizovať ako rozvíjanie motorických činností, ktoré sa podieľajú na písaní. Písanie, a teda aj grafomotorika, je súčasťou gramotnosti, ktorú môžeme charakterizovať ako individuálnu schopnosť človeka čítať a písať. Základy grafomotoriky sa kladú už v materskej škole (Uváčková, Valachová, Droppová, 2009).

Podmienky rozvíjania grafomotorických zručností

Pri rozvíjaní hrubej a jemnej motoriky vytvárame deťom vhodné podmienky, ako je správny výber formátu na kreslenie, grafického materiálu, usmerňujeme deti, aby kreslili vzory zľava doprava, zhora dole, sledujeme správne sedenie či státie pri tabuli, kreslenie na podložku ap.

Pred nácvikom grafomotorických cvičení zohľadňujeme:

Grafomotorika

Najdôležitejší faktor rozvoja grafomotoriky u detí je dodržiavať postupnosť nasledujúcich grafomotorických vzorov a časový harmonogram nácviku:

September - hra s bodom.

Prvé oboznamovanie sa dieťaťa s materiálom a plochou (prvé dotyky, hry s bodom a plochou).
Aktivita – ceruzkou dokresliť pomocou bodu dané tvary na koláčik – hra s bodom

Október

V mesiaci október sme s predškolákmi precvičovali :
vertikálne (zvislé) línie prerušované i súvislé, ktoré vychádzajú z bodu.
Aktivita: Ceruzkou pospájaj zvislé prerušované čiary (Pracovný list 1)
Aktivita: Ceruzkou pospájaj šikmé prerušované čiary (Pracovný list 2)