Pre predškolákov

Dieťa získava v materskej škole množstvo zručností, vedomostí a schopností, ktoré dokáže uplatňovať vo svojom ďalšom živote. Predprimárne vzdelávanie je pre dieťa veľmi dôležité. Je na nás pedagógoch, aby sme dokázali pre deti vytvoriť intenzívne, bezpečné a produktívne prostredie na všestranný rozvoj ich osobnosti. Medzi jednu z najdôležitejších oblastí rozvoja u detí predškolskému veku patrí grafomotorika.

Grafomotoriku môžeme charakterizovať ako rozvíjanie motorických činností, ktoré sa podieľajú na písaní. Písanie, a teda aj grafomotorika, je súčasťou gramotnosti, ktorú môžeme charakterizovať ako individuálnu schopnosť človeka čítať a písať. Základy grafomotoriky sa kladú už v materskej škole (Uváčková, Valachová, Droppová, 2009).

Podmienky rozvíjania grafomotorických zručností

Pri rozvíjaní hrubej a jemnej motoriky vytvárame deťom vhodné podmienky, ako je správny výber formátu na kreslenie, grafického materiálu, usmerňujeme deti, aby kreslili vzory zľava doprava, zhora dole, sledujeme správne sedenie či státie pri tabuli, kreslenie na podložku ap. 

Pred nácvikom grafomotorických cvičení zohľadňujeme: 

  • vek dieťaťa, jeho individuálne, ale aj momentálne dispozície
  • motiváciu, na základe ktorej je dieťa schopné a ochotné spolupracovať, má pocit, že úlohu ľahko zvládne
  • cieľ a úlohu vzhľadom na ponúknutú plochu, formát papiera, únavu ruky dieťaťa a jeho zrakovú koordináciu a orientáciu. 
  • hygienické a technické podmienky, ktoré sú potrebné na nácvik grafomotorických zručností

Najdôležitejší faktor rozvoja grafomotoriky u detí je dodržiavať postupnosť nasledujúcich grafomotorických vzorov a časový (návrh) harmonogram nácviku:

September – hra s bodom.
Prvé oboznamovanie sa dieťaťa s materiálom a plochou (prvé dotyky, hry s bodom a plochou);  Prac.list A – ceruzkou dokresliť pomocou bodu semienka pre kuriatka na celej ploche papiera (formát A3)

Október – vertikálne (zvislé) línie
prerušované i súvislé, vychádzajú z bodu, dieťa samo experimentuje a pozoruje líniu idúcu zhora dolu, zdola hore; vhodnou motiváciou začína líniu nakláňať sprava doľava a zľava doprava;

November – horizontálne (vodorovné) línie
súvislé, prerušované, vedené zľava doprava, sprava doľava; postupné predlžovanie vedenej línie je závislé od unaviteľnosti detskej ruky a koordinácie oka; 

December – kombinované pohyby
spájaním horizontálnej a vertikálnej línie s využitím rôznorodosti smeru pohybu; 

Január – lomené línie
experimentovanie s horizontálnou a vertikálnou líniou – lomené línie, lom hore/dole, vpravo/vľavo; lom (strieška) s rôznou šírkou, výškou, v rôznom zoskupení, počte; 

Február – krúživé pohyby
motivované (napodobňovaním) mletím, navíjaním, hojdaním vedú k zaznamenaniu (nakresleniu) kruhu jedným ťahom bez opravenia línie až po elipsové grafické stopy (ovál); 

Marec – oblúky, vlnovky, slučky, osmičky
(horné, dolné, široké, úzke, vysoké, plytké v rôznom zoskupení a počte) vychádzajúce z krúživých pohybov; sú najnáročnejšie; 

Apríl – oblúky, vlnovky, slučky, osmičky
(horné, dolné, široké, úzke, vysoké, plytké v rôznom zoskupení a počte) vychádzajúce z krúživých pohybov; sú najnáročnejšie; 

Máj – jún – kombinácie pohybov
s dodržaním smeru pohybu zľava doprava (smer pohybu písma); postupuje sa od súvislého pohybu pri zaznamenávaní stopy, napr. geometrických tvarov štvorec – okno, trojuholník – strecha, kruh – slnko, cez využitie záujmu dieťaťa o obťahovanie línie, spájanie a dopĺňanie vertikálnych, horizontálnych, lomených, krúživých či vlnitých línií do jedného celku až po pokusy o písanie tlačeného a písaného písma.

(Uváčková, Valachová, Droppová, 2009)

Pracujeme podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu

Máme rozpracované jednotlivé témy mesiaca a následne i témy týždňa. Ku každej téme týždňa využívame rôzne pracovné listy, ktoré majú u detí upevniť a overiť získané znalosti v daných témach.

September - Leto milé leto, čo si nám prinieslo

Pracovný list na overenie vedomostí: pravidlá správania čo je správne –  čo je nesprávne PDF

Pracovný list na overenie vedomostí: nakresliť svoju rodinu do okienok PDF

Pracovný list na overenie vedomostí: nájdi cestu k svojej rodine pomocou kreslenia šípok a určenie smeru PDF

Pracovný list na overenie vedomostí: pracovné profesie a čo k práci potrebujú PDF

Pracovný list na overenie vedomostí: delenie sťahovavých a nesťahovavých vtákov PDF

Pracovný list na overenie vedomostí: vytlieskanie druhov vtáctva podľa obrázkov a následné zaznačenie počtu tlesknutí do okienok  farebnými bodkami PDF

Október - Jeseň klope na dvere

Pracovný list na overenie vedomostí:  Vláčik s vagónikmi – nakresli toľko vagónikov, koľko má dieťa rokov PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: Počítanie so žaluďmi – doplniť nasledujúce čísla  a počet bodiek v žaluďoch PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: Určovanie v skupineovocia menej – viac, rovnako… PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: Vedieť rozlíšiť úžitkové plodiny a jesenné druhy zeleniny a priradiť čo sa z nich vyrába a aký prinášajú úžitok. PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: Bludiskopomôž nájsť cestu duchovi do hradu. PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: Porovnávanie a určovanie dĺžky, šírky, výšky. PRCL

November - Poďme deti do domu, vetrík fúka do stromu.

Pracovný list na overenie vedomostí: Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti   opakovanie vzorov PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: rozpoznať znaky počasia a samotné vyfarbovanie znakov počasia – kalendár počasia PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: zmyslové vnímanie – vyfarbenie zmyslov, ktorými  dokážeme vnímať jednotlivé predmety PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: zakrúžkovať  a vyfarbiť ovocie a zeleninu prospešné pre zdravie PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: Bludisko – úlohou detí bude pomocou znamienok väčší, menší, rovná sa, určovať, kde je viac alebo menej predmetov PRCL

December - Čaro vianoc

Pracovný list na overenie vedomostí: porovnávanie a určovanie stupňovaním prídavných mien ( dlhší, kratší, širší, užší……. ) PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: vzostupný a zostupný rad  PRCL01   PRCL02

Pracovný list na overenie vedomostí: spoločné aj odlišné vlastnosti dvoch konkrétnych geometrických objektov   PRCL

Január - Zdobí svet snežikom

1.prac. list na overenie vedomostí: starostlivosť o vtáčiky v zime – vyfatbiť vtáčiky a dokresliť pre ne krmivo na stromy, do misky…..  PRCL

2.prac.list na overenie vedomostí: vtáčia búdka – identifikovať a dokresliť postupnosť tvarov na vtáčej búdke a následne ich v farbiť. PRCL

1.prac.list na overenie vedomostí: zvieratá v zime – zakrúžkuj modrou farbou tie zvieratá, ktoré cez zimu spia vo svojich domčekoch  a tie ktoré v zime nespia vyfarbi. PRCL

1.prac.list na overenie vedomostí: dopravné prostriedky – vystrihni všetky dopravné prostriedky a nalep ich podľa miesta ich pohybu na vrchnú časť papiera.  PRCL
 
2.prac.list na overenie vedomostí: pracovné profesie – zakrúžkuj tie dopravné prostriedky, ktoré môžu prepraviť naraz viac ľudí.  PRCL

Február - Hravo, Zdravo, Veselo

Pracovný list na overenie vedomostí: Dopravná situácia- vystrihni chodcov a nalep podľa toho ako sa pohybujú ( Stojaci chodec stojí kde a prečo? A chodca, ktorý kráča nalepíš kam???  PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí:  Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.) – vyfarbi všetky červené, kruhové tvary a pomenuj ich.   PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí:  ,, Čo je z čoho vyrobené „- vyfarbi žltou farbou tie veci, ktoré sú zo skla, modrou farbou veci, ktoré sú z dreva, zelenou farbou všetko čo je vyrobené z kovu. Ostatné veci pomenuj a povedz z čoho sú vyrobené.  PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: spoj čiarou – komu ide pomáhať sanitka, hasičské auto, policajné auto. Opíš čo vidíš na obrázku. Skús povedať aké telefónne čísla budeme volať, keď potrebujeme sanitku, políciu, hasičov….   PRCL

Marec - Marec ženie zimu preč

Pracovný list na overenie vedomostí: určovanie činností počas dňa – vyfarbi si najobľúbenejšiu časť dňa  PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: zopakuj si geometrické tvary pri prekresľovaní na druhú stranu papiera – prekresli daný obrázok PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: striedavým označením po jednom v dvoch skupinách (dávaním do dvojíc) môžeme aj bez určovania ich počtu – vytvor rovnako veľa objektov ako má určená skupina objektov PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: v usporiadanom rade urči objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za. Dokresli to zvieratko, ktoré bolo posledné v rade Rozprávka: ,,O repe” PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí:  precvič si  čiarový pohyb pri hľadaní a spájaní rovnakých vecí. PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: podľa obrysu identifikuj a čiarou spoj  správne domáce zviera. PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: nakresli veľkonočné vajíčko s opakujúcich sa tvarov a ich pravideľnosťou PRCL

Apríl - Čarovná vôňa jari

Pracovný list na overenie vedomostí – rast semienka k rastlinke  PRCL

Pracovný list na overenie vedomostíjednoduché úkony s číselným radom od 1 – 10 podľa inštrukcií PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí  vyfarbovanie objektu ( loptičky ) podľa popisu jej polohy (príklad : vyfarbi loptičku, ktorá je položená na poličke vedľa kníh a podobne …….)    PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí  Kresliť  grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia- pohyb rakety vo vesmíre PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí  Moja vlasť – SR- základné znaky Slovenska- Bratislavy….  PRCL

Máj - Máme sa radi

Pracovný list na overenie vedomostí: Sudokou – postupnosť 4 opakujúcich sa obrázkov. Podľa inštrukcií uč. vyfarbovanie srdiečok  PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí: doplniť číselný rad nielen číslovkami, ale i správnym počtom bodiek….. a počítanie v číselnom rade od 1 do 10.  PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí :  vedieť pomenovať postupnosť vývoja motýľa, vyfarbenie podľa postupnosti…. PRCL

Pracovný list na overenie vedomostí:  poznávanie rôznych druhov dinosaurov , vyfarbovanie  PRCL a, PRCL b