Pre predškolákov

Dieťa získava v materskej škole množstvo zručností, vedomostí a schopností, ktoré dokáže uplatňovať vo svojom ďalšom živote. Predprimárne vzdelávanie je pre dieťa veľmi dôležité. Je na nás pedagógoch, aby sme dokázali pre deti vytvoriť intenzívne, bezpečné a produktívne prostredie na všestranný rozvoj ich osobnosti. Medzi jednu z najdôležitejších oblastí rozvoja u detí predškolskému veku patrí grafomotorika.

Grafomotoriku môžeme charakterizovať ako rozvíjanie motorických činností, ktoré sa podieľajú na písaní. Písanie, a teda aj grafomotorika, je súčasťou gramotnosti, ktorú môžeme charakterizovať ako individuálnu schopnosť človeka čítať a písať. Základy grafomotoriky sa kladú už v materskej škole (Uváčková, Valachová, Droppová, 2009).

Podmienky rozvíjania grafomotorických zručností

Pri rozvíjaní hrubej a jemnej motoriky vytvárame deťom vhodné podmienky, ako je správny výber formátu na kreslenie, grafického materiálu, usmerňujeme deti, aby kreslili vzory zľava doprava, zhora dole, sledujeme správne sedenie či státie pri tabuli, kreslenie na podložku ap. 

Pred nácvikom grafomotorických cvičení zohľadňujeme: 

  • vek dieťaťa, jeho individuálne, ale aj momentálne dispozície
  • motiváciu, na základe ktorej je dieťa schopné a ochotné spolupracovať, má pocit, že úlohu ľahko zvládne
  • cieľ a úlohu vzhľadom na ponúknutú plochu, formát papiera, únavu ruky dieťaťa a jeho zrakovú koordináciu a orientáciu. 
  • hygienické a technické podmienky, ktoré sú potrebné na nácvik grafomotorických zručností

Najdôležitejší faktor rozvoja grafomotoriky u detí je dodržiavať postupnosť nasledujúcich grafomotorických vzorov a časový (návrh) harmonogram nácviku:

September – hra s bodom.
Prvé oboznamovanie sa dieťaťa s materiálom a plochou (prvé dotyky, hry s bodom a plochou); 

Október – vertikálne (zvislé) línie
prerušované i súvislé, vychádzajú z bodu, dieťa samo experimentuje a pozoruje líniu idúcu zhora dolu, zdola hore; vhodnou motiváciou začína líniu nakláňať sprava doľava a zľava doprava;

November – horizontálne (vodorovné) línie
súvislé, prerušované, vedené zľava doprava, sprava doľava; postupné predlžovanie vedenej línie je závislé od unaviteľnosti detskej ruky a koordinácie oka; 

December – kombinované pohyby
spájaním horizontálnej a vertikálnej línie s využitím rôznorodosti smeru pohybu; 

Január – lomené línie
experimentovanie s horizontálnou a vertikálnou líniou – lomené línie, lom hore/dole, vpravo/vľavo; lom (strieška) s rôznou šírkou, výškou, v rôznom zoskupení, počte; 

Február – krúživé pohyby
motivované (napodobňovaním) mletím, navíjaním, hojdaním vedú k zaznamenaniu (nakresleniu) kruhu jedným ťahom bez opravenia línie až po elipsové grafické stopy (ovál); 

Marec – apríl – oblúky, vlnovky, slučky, osmičky
(horné, dolné, široké, úzke, vysoké, plytké v rôznom zoskupení a počte) vychádzajúce z krúživých pohybov; sú najnáročnejšie; 

Máj – jún – kombinácie pohybov
s dodržaním smeru pohybu zľava doprava (smer pohybu písma); postupuje sa od súvislého pohybu pri zaznamenávaní stopy, napr. geometrických tvarov štvorec – okno, trojuholník – strecha, kruh – slnko, cez využitie záujmu dieťaťa o obťahovanie línie, spájanie a dopĺňanie vertikálnych, horizontálnych, lomených, krúživých či vlnitých línií do jedného celku až po pokusy o písanie tlačeného a písaného písma.

(Uváčková, Valachová, Droppová, 2009)

Pracujeme podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu

Máme rozpracované jednotlivé témy mesiaca a následne i témy týždňa. Ku každej téme týždňa využívame rôzne pracovné listy, ktoré majú u detí upevniť a overiť získané znalosti v daných témach.

September - leto milé leto, čo si nám prinieslo

Pracovný list na overenie vedomostí – pravidlá správania – čo je správne –  čo je nesprávne PDF

Pracovný list na overenie vedomostí – nakresliť svoju rodinu do okienok PDF

Pracovný list na overenie vedomostí – nájdi cestu k svojej rodine pomocou kreslenia šípok a určenie smeru PDF

Pracovný list na overenie vedomostí – pracovné profesie a čo k práci potrebujú PDF

Pracovný list na overenie vedomostí – delenie sťahovavých a nesťahovavých vtákov PDF

Pracovný list na overenie vedomostí – vytlieskanie druhov vtáctva podľa obrázkov a následné zaznačenie počtu tlesknutí do okienok  farebnými bodkami PDF