Poplatky

Platby a poplatky

ZMENY VO VÝŠKE PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
v Materskej Škole OD 1. MARCA 2023

Milí rodičia,
chceli by sme Vás informovať o zmenách vo výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ s účinnosťou od 1.marca 2023, ktoré vyplývajú zo Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2023 zo 7. februára ( celé znenie VZN je v prílohe).
Zmeny sa týkajú 3 poplatkov, a to konkrétne ŠKOLNÉHO, STRAVNÉHO a RÉŽIE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE.

1./ ŠKOLNÉ – Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – zostáva na sume 90 EUR .
Ak má jeden zo zákonných zástupcov trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 1. januáru predchádzajúceho roku, v ktorom sa posudzuje zníženie alebo odpustenie príspevku, alebo ak jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa je zamestnancom školy, zriadenej mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, je výška príspevku 55 EUR.
Ak má zákonný zástupca v materskej škole druhé nezaopatrené dieťa, na ktoré prispieva, je výška druhého príspevku znížená o 30 %.na sumu 63,00 EUR ( ak prvé dieťa platí 90 EUR)a na sumu 38,50 EUR ( ak prvé dieťa platí 55 EUR).
Ak má zákonný zástupca v materskej škole tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa, na ktoré prispieva, je výška tretieho a ďalšieho príspevku znížená o 50 % zo sumy 90 EUR, t.j. na sumu 45,00 EUR a zo sumy 55 EUR na sumu 27,50 EUR.

Predškolák 1.dieťa 2.dieťa 3.dieťa
Bydlisko Staré Mesto 0 EUR 55 EUR 38,5 EUR 27,5 EUR
Bydlisko iná mestská časť 0 EUR 90 EUR 63 EUR 45 EUR

2./ STRAVNÉ – Príspevok na nákup potravín v školskej jedálni.
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v 4. finančnom pásme určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – v zmysle prílohy.
Materské školy – Finančné pásmo A -pásmo č. 4
Desiata 0,55 EUR
Obed 1,30 EUR
Olovrant 0,45 EUR
SPOLU 2,30 EUR

3./ RÉŽIA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE – Príspevok na réžiu školskej jedálne.
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 12,00 EUR za mesiac (nie podľa počtu dní, kedy sa dieťa stravovalo tak , ako to bolo doteraz).
Príspevok na réžiu vo výške 12,00 EUR za mesiac uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

ZNÍŽENIE alebo OSLOBODENIE od poplatkov:
V opodstatnených prípadoch na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, alebo ak sa nariadi prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení, môže mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, v zastúpení starostom mestskej časti, rozhodnúť o znížení, oslobodení alebo dočasnom pozastavení úhrady mesačných príspevkov určených nariadením VZN 1/2023.

IBAN : SK 93 0200 0000 0016 5630 2858
Variabilný symbol:
rodné číslo dieťaťa bez lomítka
Správa pre príjímateľa: meno dieťaťa a mesiac

Úhradu je potrebné uskutočniť vždy do 10. dňa mesiaca, za ktorý sa úhrada vykonáva prevodom na účet materskej školy vedený vo VÚB, a.s. SK9302000000001656302858
BIC – SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa bez lomítka
Do poznámky prosíme nezabudnite uviesť meno dieťaťa a mesiac, za ktorý školné platíte.

Úhradu školného je možné vykonať naraz za obdobie september – december a január – jún, prípadne mesačne vkladom alebo prevodným príkazom, prípadne trvalým príkazom.
Neuhradenie školného v stanovenej lehote a výške sa považuje za porušene Školského poriadku materskej školy, z čoho vyplývajú ďalšie opatrenia.

Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca ak:

  1. dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  2. predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  3. dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
  4. dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
  5. dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Oslobodenie od platenia uvedené v bodoch 2 až 5, je možné iba na základe písomnej žiadosti a súhlasného rozhodnutia starostky MČ.