Poplatky

Platby a poplatky

Tabuľka je vytvorená na základe Rozhodnutia č.1 z 1.9.2019 o príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (v prílohe).
KtoSuma – ak zákonný zástupca
má trvalý pobyt v Starom meste – viac ako 1 rok
Suma – ak zákonný zástupca
nemá trvalý pobyt v Starom meste
Predškolák0,00 EUR0,00 EUR
1.dieťa45,00 EUR90,00 EUR
2.dieťa *22,50 EUR67,50 EUR
3. a ďaľšie dieťa *0,00 EUR45,00 EUR

* suma platí v prípade, ak je už zaplatené za 1.dieťa

IBAN : SK 93 0200 0000 0016 5630 2858
Variabilný symbol:
rodné číslo dieťaťa bez lomítka
Správa pre príjímateľa: meno dieťaťa a mesiac

Úhradu je potrebné uskutočniť vždy do 10. dňa mesiaca, za ktorý sa úhrada vykonáva prevodom na účet materskej školy vedený vo VÚB, a.s. SK9302000000001656302858
BIC – SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa bez lomítka
Do poznámky prosíme nezabudnite uviesť meno dieťaťa a mesiac, za ktorý školné platíte.

Úhradu školného je možné vykonať naraz za obdobie september – december a január – jún, prípadne mesačne vkladom alebo prevodným príkazom, prípadne trvalým príkazom.
Neuhradenie školného v stanovenej lehote a výške sa považuje za porušene Školského poriadku materskej školy, z čoho vyplývajú ďalšie opatrenia.

Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca ak:

  1. dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  2. predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  3. dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
  4. dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
  5. dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Oslobodenie od platenia uvedené v bodoch 2 až 5, je možné iba na základe písomnej žiadosti a súhlasného rozhodnutia starostky MČ.