Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy ku začiatku šk.r.2024/25 sa uskutoční
od 2. do 10. mája 2024

Miesto: Materská škola Timravina 8, 81106 Bratislava

Spôsob podávania: elektronicky – formou elektronického podania

Pri zápise dieťaťa je potrebné, aby zákonní zástupcovia vyplnili elektronickú žiadosť.
Žiadosť bude k dispozícii v elektronickej forme od 2.5.2024 na webovej stránke MŠ.

     Elektronická žiadosť

Ostatné spôsoby podávania žiadostí:
osobne v čase od 11.00 – 13.00 hod., poštou alebo kuriérom na adresu MŠ, e -mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e – mailu, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ, elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný elektronickým kvalifikovaným podpisom.

Žiadosť by mala zahŕňať všetky položky predpísané v Oznámení starostu mestskej časti Staré Mesto o prijímaní detí do materskej školy. Podpísať ju musia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. K žiadosti je potrebné priložiť na preukázanie rodný list dieťaťa a občiansky preukaz aspoň jedného zákonného zástupcu.


Ostatné záväzné nariadenia a písomnosti

1./ Kritéria prijímania detí.pdf
2./ Oznámenie Bratislava-Staré Mesto.pdf

3./ Všeob. záv. nariadenie o určení školských obvodov základných škôl a základných škôl s materskými školami BA Stare-Mesto
4./ Všeob. záv. nariadenie o určení spádových materských škôl BA Stare-Mesto


Spádové materské školy – (výňatok bod.4./ Všeob.záv.nariadenie….)

Spádové materské školy zriadené mestskou časťou tvoria územie mestskej časti a sú určené príslušnými názvami ulíc s evidenčnými číslami bytových domov.
(2) Mestská časť zriaďuje na svojom území osemnásť spádových materských škôl, ktorých je zriaďovateľom, z toho tri sú základné školy s materskými školami:

Materská škola Timravina:
Andreja Plávku, Dohnalova, Donovalova, Galandova, Godrova, Maróthyho, Mišíkova, Na Slavíne, Na Štyridsiatku, Novosvetská, Pažického, Podtatranského, Porubského, Timravina, Ulica Borisa Nemcova, Vlčkova.

mstm