Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy ku začiatku šk.r.2024/25 sa uskutoční
od 2. do 10. mája 2024

Miesto: Materská škola Timravina 8, 81106 Bratislava

Spôsob podávania: osobne v čase od 11.00 – 13.00 hod.

* Ostatné spôsoby podávania žiadostí:
poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, mailom, elektronicky – formou elektronického podania alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný  elektronickým kvalifikovaným podpisom


* Žiadosť bude k dispozícií v elektronickej forme (pripravujeme)

Žiadosť musí obsahovať všetky predpísané položky tak, ako je uvedené v Oznámení starostu  m.č. Staré Mesto k prijímaniu detí do materskej školy. Žiadosť o prijatie musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa.
Ku žiadosti prosíme predložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz aspoň jedného zákonného zástupcu.


Ostatné záväzné nariadenia a písomnosti

1./ Kritéria prijímania detí.pdf
2./ Oznámenie Bratislava-Staré Mesto.pdf

3./ Všeob. záv. nariadenie o určení školských obvodov základných škôl a základných škôl s materskými školami BA Stare-Mesto
4./ Všeob. záv. nariadenie o určení spádových materských škôl BA Stare-Mesto


Spádové materské školy – (výňatok bod.4./ Všeob.záv.nariadenie….)

Spádové materské školy zriadené mestskou časťou tvoria územie mestskej časti a sú určené príslušnými názvami ulíc s evidenčnými číslami bytových domov.
(2) Mestská časť zriaďuje na svojom území osemnásť spádových materských škôl, ktorých je zriaďovateľom, z toho tri sú základné školy s materskými školami:

Materská škola Timravina:
Andreja Plávku, Dohnalova, Donovalova, Galandova, Godrova, Maróthyho, Mišíkova, Na Slavíne, Na Štyridsiatku, Novosvetská, Pažického, Podtatranského, Porubského, Timravina, Ulica Borisa Nemcova, Vlčkova.

mstm