Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu osobné údaje v Materskej škole, Timravina 8, 811 06 Bratislava, IČO: 30791871 (ďalej len „Materská škola“) a občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Materskej škole, so sídlom Timravina 8, 811 06 Bratislava, IČO: 173196170513 (ďalej len „Rodičovské združenie“). V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na:

E-mail: timravina@timravina.sk 

Telefónne číslo: +421 2 54 414 323

Korešpondenčná adresa: Materská škola Timravina, Timravina 1138/8, 811 06 Bratislava           

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14  nariadenia GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Spravidla pôjde o osobné údaje detí a ich zákonných zástupcov a to v prípade prihlásenia dieťaťa na našu Materskú školu, ako aj v rámci realizácie samotného výchovno-vzdelávacieho procesu, kedy má Materská škola povinnosť spracúvať osobné údaje dieťaťa a jeho zákonného zástupcu a to najmä v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej len „Školský zákon“), ako aj Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole (ďalej ako „Vyhláška“). V rámci realizácie nášho výchovno-vzdelávacieho procesu, vstupujeme zároveň do vzťahu s mnohými ďalšími subjektmi a preto chceme, aby bolo pre Vás zrejmé na čo sa tieto podmienky ochrany súkromia vzťahujú. Tieto podmienky ochrany súkromia sa Vás týkajú aj vtedy, ak navštívite našu webovú stránku www.timravina.sk, bez ohľadu na to v akom vzťahu s Materskou školou ste.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne GDPR , ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli úplne akejkoľvek informácii uvedenej v týchto podmienkach, neváhajte nás kontaktovať.

Materská škola a Rodičovské združenie uzavreli dohodu spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 26 GDPR, ktorá sa týka nasledovných účelov: (i) poskytovanie predprimárneho vzdelávania; (ii) propagácia činnosti a zvyšovanie povedomia o Materskej škole v online prostredí; (iii) zmluvná a právna agenda; (iv) účtovná agenda a (v) štatistické účely. Základné časti tejto dohody sú:

 • Informačné povinnosti plní Materská škola aj v prospech Rodičovského združenia na základe týchto podmienok ochrany súkromia;
 • Rodičovské združenie môže týmito podmienkami ochrany súkromia plniť informačné účely aj keď nejde o spoločné účely spracúvania;
 • Materská škola zodpovedá ako kontaktný bod za vybavovanie žiadostí dotknutých osôb aj keď sa týkajú Rodičovského združenia;
 • Materská škola môže prijať internú dokumentáciu na ochranu osobných údajov aj v záujme Rodičovského združenia.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Ak Vaše dieťa navštevuje našu Materskú školu alebo ak ste podali prihlášku o prijatie Vášho dieťaťa do Materskej školy, môžeme o Vás a Vašich deťoch spracúvať osobné údaje na nasledovné účely spracúvania:

 

Účel spracúvania

Právny základ

Vysvetlenie

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania (výchovno-vzdelávací proces)

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;

splnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; a  

plnenie dôležitých úloh vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR.

V tomto prípade ide hlavne o spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania predprimárneho vzdelávania v zmysle Školského zákona a Vyhlášky. Pri vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie súvisiacej s riadením Materskej školy, ktorú okrem iného tvorí osobný spis dieťaťa, denný poriadok, hodnotenia detí a zamestnancov materskej školy, evidencia úrazov detí a úrazov zamestnancov, dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, výcvikov, atď. (ďalej ako „Dokumentácia materskej školy“) plníme naše zákonné povinnosti. Pri zabezpečovaní ďalších aktivít súvisiacich s podporou detí pri podpore ich osobnostného rozvoja v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjaní schopnosti a zručnosti, utváraní predpokladov na ďalšie vzdelávanie a celkovej príprave na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami sa spoliehame na verejný záujem. V prípade, ak organizujeme pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity, deti je možné podľa Školského zákona prihlásiť len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. V rámci tohto účelu môže dochádzať k zdieľaniu osobných údajov detí a ich zástupcov s Rodičovským združením.

Ochrana zdravia, majetku a bezpečnosti

Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Ochranu zdravia, majetku a bezpečnosti Materskej školy, ale aj našich detí, zamestnancov alebo návštevníkov považujeme zároveň za náš oprávnený záujem. Spoliehame sa naňho pri fyzickej ochrane priestorov, a to kamerovým systémom alebo evidenciou vstupov do Materskej školy. Na tento oprávnený záujem sa spoliehame v súvislosti s prijatými opatreniami v rámci šírenia nákazlivého ochorenia COVID-19 v súlade s manuálom Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre materské školy vydanom na podklade rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V tomto zmysle spracúvame osobné údaje na základe vyhlásení zákonných zástupcov, návštevníkov školy a zamestnancov o bezinfekčnosti.  Ako prevádzkovateľ máme v zmysle GDPR povinnosť zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Pri zabezpečovaní našej internej IT bezpečnosti môžeme spracúvať osobné údaje nielen niektorých používateľov našich IT systémov pri tzv. logovaní, zálohovaní, riadení prístupov a pod. Akékoľvek spracúvanie osobných údajov v dôsledku prijatých opatrení, ktoré by mohli byť považované za nadštandardné považujeme za náš oprávnený záujem.

Propagácia činnosti a zvyšovanie povedomia o Materskej škole v online prostredí

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Za účelom prezentácie našich aktivít a našej propagácie, vyhotovujeme obrazové záznamy detí z rôznych podujatí, ako aj rozlúčkové tablá a DVD, nástenky a edukačné materiály. Pre spracúvanie údajov týmto spôsobom využívame váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. V rámci prevádzkovania webovej stránky www.timravina.sk taktiež môžeme zverejňovať s Vašim súhlasom osobné údaje v súvislosti s výsledkami našich detí na rôznych súťažiach, ako aj ich obrazové záznamy.  Zároveň sa však pri prevádzke tejto webovej stránky spoliehame na náš oprávnený záujem spočívajúci vo zvyšovaní povedomia o našej Materskej škole v online prostredí. Webstránku aktuálne prevádzkuje Rodičovské združenie.

Najmä ak ste náš zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie, dodávateľ služieb, zmluvný partner alebo v niektorých prípadoch aj keď ste rodič, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na nasledovné účely:

 

Účel spracúvania

Právny základ

Vysvetlenie

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná a právna agenda)

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR  a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Na našu činnosť potrebujeme spolupracovať s rôznym okruhom našich dodávateľov s ktorými vstupujeme do zmluvného vzťahu, týkajúceho sa dodania tovaru alebo služby. Ak uzatvárame zmluvu priamo s fyzickou osobou akékoľvek spracúvanie nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy je pokryté zmluvným právnym základom. V rámci právnych vzťahov s právnickými osobami, môže dochádzať k potrebe spracúvania osobných údajov rôznych fyzických osôb participujúcich na uzatváraní a plnení zmluvy, na čom máme oprávnený záujem. Rovnako považujeme za našu povinnosť spracúvať osobné údaje pri vybavovaní práv dotknutých osôb uplatnené podľa GDPR a pod. V niektorých prípadoch budeme musieť preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto spracúvanie zahŕňa napr. komunikáciu alebo súčinnosť s orgánmi verejnej moci, uplatňovaním práv v správnych a iných konaniach, odpovedaním na žiadosti dotknutých osôb, prípravou, kontrolou a uchovávaním zmlúv, a pod.

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

Splnenie zákonnej  povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

V súvislosti so zákonnými povinnosťami podľa predpisov v oblasti správy daní a účtovníctva nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr). Rodičovské združenie zároveň vykonáva štandardnú agendu občianskeho združenia týkajúcu sa najmä registrácie a prijímania 2 percent z daní.

Personálno-mzdové účely

Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR,

Pri spracúvaní osobných údajov našich zamestnancov pri plnení povinností zamestnávateľa vystupujeme postupujeme v súlade s predpismi pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a odvodov a ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci. V niektorých výnimočných prípadoch sa môžeme spoliehať aj na slobodný súhlas zamestnancov pri zverejňovaných ich fotografií. V prípadoch ak ste neuspeli pri obsadzovaní voľnej pracovnej pozície môžeme Vás na základe Vášho súhlasu kontaktovať v budúcnosti v súvislosti s ponukou práce, resp. účasti vo výberovom konaní. 

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

V niektorých prípadoch môžu byť niektorí naši zamestnanci podrobení aplikovaniu kontrolných mechanizmov, ktorými kontrolujeme dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovného poriadku, čo považujeme za náš oprávnený záujem.

Rozvoj, riadenie,  hodnotenie ľudských zdrojov a poskytovanie benefitov

Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Ide o bližšie pochopenie individualít, potrieb, schopností,  kvalifikácie našich zamestnancov a spolupracovníkov súvisiacich s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu a ich profesionálnej výkonnosti, ktoré chceme využívať na zlepšovanie pracovného prostredia, tímovej spolupráce, motivácie našich ľudí a zároveň aj na hodnotenie ich pracovných výkonov. V rámci tohto účelu môžeme tiež spracúvať údaje zamestnancov pri poskytovaní rôznych benefitov nad rámec vyplývajúci z našich pracovno-právnych záväzkov alebo zverejňovať kontaktné údaje zamestnancov na našom webe podľa § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Rozvoj, riadenie, hodnotenie ľudských zdrojov a poskytovanie benefitov považujeme za náš oprávnený záujem.

Štatistické účely

Právne základy pôvodných účelov v spojitosti s Čl. 89 GDPR a recitálom č. 50 GDPR

V súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania sú len agregované anonymné údaje.  

Archívne účely

Právne základy pôvodných účelov v spojitosti s Čl. 89 GDPR a recitálom č. 50 GDPR

V súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na iné účely vysvetlené vyššie aj na archívne účely, čo sa týka hlavne plnenia povinností pri správe registratúry a uchovávanie záznamov o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy.  

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú osobné údaje, ktoré spracúvame zdieľané len s oprávnenými zamestnancami Materskej školy alebo preverenými tretími stranami. Materská škola je ako rozpočtová organizácia napojená na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Staré Mesto Bratislava. Vo vzťahu k nášmu zriaďovateľovi tak podávame na mesačnej báze hlásenia ohľadom dochádzky detí, ktoré navštevujú Materskú školu. Predmetné údaje sú následne zriaďovateľom využívané napr. pre účely hlásení na Sociálnu poisťovňu. V zmysle Školského zákona zároveň poskytujeme údaje do centrálneho registra, ktorý je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Spolupracujeme s Rodičovským združením, ktoré ako občianske združenie rodičov našich detí, zabezpečuje z ich príspevkov rôzne aktivity v rámci Materskej školy, pri ktorých ak je to potrebné, môžeme poskytnúť niektoré údaje o našich deťoch.

Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci Materskej školy v rámci svojej pracovnej náplne, teda tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Osobné údaje ktoré spracúvame (detí, zamestnancov, dodávateľov a iných fyzických osôb) poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • spracovatelia miezd a účtovníctva, personalista;
 • prepravné, kuriérske a poštovné spoločnosti;
 • poskytovatelia poradenských služieb;
 • profesionálni poradcovia (napr. advokáti);
 • banky a poskytovatelia platobných služieb;
 • exekútori, notári, súdy, prekladatelia;
 • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft)
 • poskytovatelia analytických a štatistických služieb (Google);
 • poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácii (napr. Ševt a.s., Soft-GL, spol. s r.o.);
 • poskytovatelia služieb správy webovej stránky (napr. Mirko Pikna – Innet);
 • poskytovatelia služieb v oblasti bezpečnosti a kamerového systému (napr. Morez Group, a.s.);
 • prevádzkovatelia služieb využívaných Materskou školou (hotely, školy v prírode, a pod.)
 • Sociálna poisťovňa, dôchodcovské správcovské poisťovne, doplnkové dôchodcovské poisťovne, zdravotné poisťovne;
 • oprávnení zamestnanci a vyššie uvedených osôb;

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál Materskej školy alebo členov Rodičovského združenia) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie osobných údajov, ktoré spracúvame, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov našim subdodávateľom v USA používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou. V našich podmienkach dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (Microsoft), ii) poskytovatelia analytických a štatistických služieb (Google). Vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA v na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou. Nižšie môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky vo vzťahu k prenosom do USA:

 

Dodávateľ

Podmienky ochrany súkromia

Primerané záruky podľa čl. 46 GDPR

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs 

Microsoft

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide 

Vyššie uvedené však neznamená, že do tretích krajín prenášame osobné údaje Vašich detí. Systémy Materskej školy, ktoré obsahujú osobné údaje detí neprenášajú osobné údaje do tretích krajín.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov ako je napr. Školský zákon alebo Vyhláška. Podľa Školského zákona je Dokumentácia materskej školy súčasťou registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a v tomto zmysle Materská škola uschovávala údaje, ktoré sú v rámci predmetnej dokumentácie spracúvané v súlade s prijatým registratúrnym plánom Materskej školy. Ak z právnych predpisov nevyplýva konkrétna doba uchovávania osobných údajov, ktoré spracúvame vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom, takúto dobu určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 

Účel

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania

(výchovno-vzdelávací proces)

10 rokov v prípade osobného spisu dieťaťa, denného záznamu školského zariadenia a denníku evidencie odborného výcviku, 5 rokov v prípade prihlášky dieťaťa, rozhodnutí o jeho prijatí alebo neprijatí, rozhodnutí o prerušení, potvrdení o bezinfekčnosti dieťaťa, ako aj ďalších záznamoch dieťaťa (pedagogická diagnostika), galéria úspechov, nástenka

3 roky v prípade evidencie dochádzky dieťaťa, 2 roky v prípade evidencie splnomocnení o prevzatí dieťaťa. Po ukončení dochádzky do Materskej školy sa uvedené dokumenty ďalej uschovávajú podľa lehôt určených registratúrnym plánom na archívne účely.

Ochrana zdravia, majetku a bezpečnosti

3 dni pre kamerové záznamy, maximálne 1 rok pre evidenciu vstupu do objektu Materskej školy, maximálne do ukončenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyvolaného pandémiou pri agende týkajúcej sa ochorenia COVID-19, pričom nepotrebné údaje sa likvidujú priebežne. Pri bezpečnostných opatreniach v oblasti IT bezpečnosti podľa povahy dostupného nástroja, niekoľko dní, mesiacov nikdy nie dlhšie ako 1 rok

Propagácia činnosti a zvyšovanie povedomia o Materskej škole v online prostredí

Do odvolania súhlasu, avšak nie dlhšie než 5 rokov od skončenia dochádzky dieťaťa do Materskej školy, príp. do vybavenia oprávnenej námietky voči spracúvania osobných údajov.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná a právna agenda)

Do ukončenia zmluvy a uplynutia ochrannej retenčnej doby spravidla ešte 4 roky po ukončení zmluvy, pričom nepotrebné údaje sa likvidujú vždy pri ukončení zmluvy alebo do podania oprávnenej námietky dotknutej osoby voči spracúvaniu. Počas trvania súdneho sporu alebo mimosúdneho vyrovnávania maximálne  10 rokov od meritórneho právoplatného ukončenia právnej veci spojenej s vyčerpaním alebo vzdaním sa dostupných opravných prostriedkov alebo dokiaľ právny nárok nie je uspokojený (napr. v dôsledku splnenia záväzku) alebo právo uplatnené (napr. podaním žaloby v lehote) alebo nezanikol (napr. v dôsledku premlčania práva alebo právneho nároku). 3 roky od odoslania finálnej odpovede na žiadosť dotknutej osoby o výkon práva podľa GDPR.

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

Do uplynutia príslušnej zákonnej lehoty, vo všeobecnosti 10 rokov nasledujúcich po roku od vzniku účtovného dokladu.  

Personálne a mzdové účely

Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov (spravidla 10 rokov po ukončení pracovného pomeru). Avšak niektoré dokumenty ako mzdové listy a osobný spis zamestnanca môžu byť uchovávané až 70 rokov od narodenia zamestnanca. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu maximálne do odvolania súhlasu.

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Počas trvania pracovného pomeru, pričom nepotrebné údaje sa likvidujú priebežne.

Rozvoj, riadenie,  hodnotenie ľudských zdrojov a poskytovanie benefitov

Do vybavenia úspešnej námietky voči spracúvaniu alebo do  riadneho uplatnenia, vyčerpania alebo využitia príslušného benefitu, spravidla nikdy nie dlhšie ako počas trvania pracovného pomeru.

Štatistické účely

Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania alebo do podania námietky.

Archívne účely

Počas trvania lehôt uloženia podľa registratúrneho plánu až do ukončenia vyraďovacieho konania, ak nie je spracúvanie nevyhnutné na archivovanie materiálov s trvalou dokumentárnou hodnotou pre poznanie dejín Slovenska a Slovákov, keď sa archívne materiály nevymazávajú.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré spracúvame najčastejšie získavame priamo od zákonných zástupcov detí a to v súvislosti s realizáciou predprimárneho vzdelávania. V rámci našej činnosti však osobné údaje získavame aj inak, všeobecne však platí, že osobné údaje môžete Materskej škole poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • prihlásením Vášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy;
 • v procese realizácie predprimárneho vzdelávania v Materskej škole;
 • priamou komunikáciou s nami osobne, telefonicky alebo mailom;
 • spoluprácou s Materskou školou v rámci poskytovania rôznych služieb alebo tovarov;
 • účasťou na aktivitách našej Materskej školy;
 • odoslaním kontaktného formulára dostupného na našej stránke s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

V niektorých prípadoch môžeme osobné údaje získavať nepriamo aj od iných materských škôl s ktorými zdieľame kapacity napr. počas prázdnin alebo, pričom zdrojom osobných údajov detí a ich zákonných zástupcov sú práve tieto materské školy, ktoré nám poskytujú iba základné identifikačné a kontaktné osobné údaje dotknutých osôb, bez osobitných kategórií osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme získať aj od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť ku zatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu jednotlivých práv dotknutých osôb. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR;
 • Právo na oznámenie skutočností ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa čl. 19 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;
 • Právo namietať podľa čl. 21 GDPR;
 • Právo, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť / podnet / návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov alebo sa obrátiť so žalobou priamo na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša Materská škola implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

Ako spracúvanie cookies na našej webstránke?  

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies iba na štatistické účely merania jej návštevnosti. Štatistické cookies nám pomáhajú porozumieť tomu, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou anonymným zhromažďovaním a oznamovaním informácií. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Konkrétne používame najmä nasledujúce cookies:

 

Názov cookies

Účel používania

Poskytovateľ

Doba používania

Typ

_ga

Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky.

Google Analytics

2 roky

HTTP

_gat

Používa sa na zrýchlenie výpočtov na strane Google Analytics. Slúži na spracúvanie štatistických údajov o používaní našej webstránky.

Google Analytics

1 deň

HTTP

_gid

Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú našu webstránku.

Google Analytics

1 deň

HTTP

Ako kontrolovať súbory cookie?  

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa vlastného uváženia – podrobnosti sú uvedené napr. na  www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.  

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

MŠ Timravina

Rodičovské združenie pri Materskej škole

V Bratislave, december 2020

Tieto podmienky ochrany súkromia pripravila (zdarma) advokátska kancelária Dagital Legal, s.r.o. (www.dagital.sk).