Kritériá prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Do MŠ sa budú na základe žiadosti prednostne prijímať:

a)  deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
(deti, ktoré
do 31. 08. 2023 dosiahnu 5 rokov veku) prednostne deti s trvalým pobytom v spádovej oblasti, ktorú určil zriaďovateľ materskej školy Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Spádovými ulicami pre Materskú školu Timravina 8, Bratislava sú:
  Andreja Plávku, Dohnalova, Donovalova, Galandova, Godrova, Konventná, Kozia, Lýcejná, Maróthyho,Mišíkova,Na Slavíne, Na štyridsiatku, Novosvetská, Panenská, Palisády (párne od č. 4, nepárne od č. 29), Pažického, Podjavorinskej, Podtatranského, Porubského, Timravina, Staromestská, Vlčkova

b)  deti , ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Ostatné podmienky prijímania:
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti :

* ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom materskej škole spolu so žiadosťou predloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a majú trvalý pobyt na niektorej zo spádových ulíc
* ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Timravina 8, Bratislava a materskú školu budú navštevovat aj v školskom roku 2023/2024,
* ostatné, v závislosti od voľnej kapacity a s prihliadnutím na vek (deti, ktoré dovŕšili 4 roky veku a deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku)


Poznámka: Dieťa od dovŕšenie dvoch rokov veku možno prijať výnimočne len ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.

 

Predpoklady na nástup dieťaťa do materskej školy sú:
osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky (nie je plienkované, nepije z flaše, nepoužíva cumlík, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára)
Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) do MŠ k začiatku školského roku 2023/2024 dostane zákonný zástupca / zástupca zariadenia písomne najneskôr do 30. júna 2023.


Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy ku začiatku šk.r.2023/24 sa uskutoční
od 2. do 12. mája 2023

Miesto: Materská škola Timravina 8, 81106 Bratislava
Spôsob podávania: osobne v čase od 11.00 – 13.00 hod.

Ostatné spôsoby podávania žiadostí:
poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, mailom, elektronicky – formou elektronického podania alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný elektronickým kvalifikovaným podpisom

Žiadosť musí obsahovať všetky predpísané položky tak, ako je uvedené v Oznámení starostu m.č. Staré Mesto k prijímaniu detí do materskej školy. Žiadosť o prijatie musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa.

Ku žiadosti prosíme predložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz aspoň jedného zákonného zástupcu.

Vzor žiadosti je na internetovej stránke www.staremesto.sk, www.timravina.sk


Prílohy:

Oznámenie MČ Bratislava-Staré Mesto
Žiadosť o prijtie dieťaťa do MŠ


Bratislava, 6.3.2023
Ing. Katarína Koledová (Riaditeľka MŠ)
Mgr. Ľubica Horváthová (Odd. školstva – za zriaďovateľa)

 

 

Edukačné aktivity

Edukačné aktivity sú realizované pútavou formou s využitím množstava moderných didaktických pomôcok a materiálov, výučba prebieha na rôznych miestach s využitím celého exteriéru a interiéru materskej školy, jednotlivé triedy často navštevujú množstvo tvorivých akcií aj mimo zariadenia materskej školy.

Ako voľnočasové aktivity je deťom ponúkaná široká škála možností, hlavne oboznamovanie sa s cudzími jazykmi (angličtina a nemčina), pohybové a výtvarné aktivity vo forme jednotlivých krúžkov.

Počas školského roka prebieha mnoho ďalších aktivít, ktoré deti oceňujú a to sú hlavne karnevaly, výlety, kurzy,exkurzie, tvorivé dielne a ostatné spoločne prežívané udalosti, ktoré prispievajú ku celkovej spokojnosti detí a ich pozitívnych zážitkov.

Profesionalita

Celý kolektív zamestnacov svojimi profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami poskytuje deťom a ich rodičom kvalifikovaný prístup ku výchove a vzdelávaniu, ku riešeniu mnohých situácií, ktoré počas jednotlivých dní vznikajú.

Jednotlivý pedagogickí zamestnanci sa okrem práci venujú aj mnohým ďalším vzdelávaniam, absolvujú atestácie, navštevujú kurzy, semináre, študujú dostupnú literatúru a praktizujú aj aktívne činnosti, čím prispievajú k neustálemu rozširovaniu svojich vedomostí a skúseností.

Zároveň materská škola sa priebežne zapája do mnohých projektov a aktivít s celoslovenskou aj medzinárodnou pôsobnosťou.

Individuálny prístup

Vysoko kvalifikovaný pedagogický personál pri výchovo-vzdelávacej práci pristupuje k deťom individuálne, s vedomím toho, že každé dieťa je jedinečné a originálne.

Vo svojej plánovitej edukačnej práci zohľadňuje možnosti jednotlivých detí a tak dokáže v kolektíve pracovať so všetkými deťmi na individuálnej báze s dosahovaním reálnych a splniteľných cieľov.

V prípade potreby je pre dieťa vypracovaný individuálny vzdelávací plán tak, aby bolo možné rozvíjať ho v prípade jeho zvýšených, prípadne znížených schopností.

Zdravý životný štýl

Počas celého dňa sa usilujeme o to, aby sme deti viedli k zdravému životnému štýlu a to prostredníctvom dostaku pohybových aktivít, pobyte na čerstcom vzduchu, vyváženej strave bohatej na ovocie a zeleninu s dostatočným pitným režimom.

Zároveň deti vedieme k pozitívnemu mysleniu, schopnosti zvládať stres, sebarealizácii, schopnosti nadväzovať a udržiavať sociálne väzby a celokvej spokojnosti a radosti.