Edukačné aktivity

Edukačné aktivity sú realizované pútavou formou s využitím množstava moderných didaktických pomôcok a materiálov, výučba prebieha na rôznych miestach s využitím celého exteriéru a interiéru materskej školy, jednotlivé triedy často navštevujú množstvo tvorivých akcií aj mimo zariadenia materskej školy.

Ako voľnočasové aktivity je deťom ponúkaná široká škála možností, hlavne oboznamovanie sa s cudzími jazykmi (angličtina a nemčina), pohybové a výtvarné aktivity vo forme jednotlivých krúžkov.

Počas školského roka prebieha mnoho ďalších aktivít, ktoré deti oceňujú a to sú hlavne karnevaly, výlety, kurzy,exkurzie, tvorivé dielne a ostatné spoločne prežívané udalosti, ktoré prispievajú ku celkovej spokojnosti detí a ich pozitívnych zážitkov.

Profesionalita

Celý kolektív zamestnacov svojimi profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami poskytuje deťom a ich rodičom kvalifikovaný prístup ku výchove a vzdelávaniu, ku riešeniu mnohých situácií, ktoré počas jednotlivých dní vznikajú.

Jednotlivý pedagogickí zamestnanci sa okrem práci venujú aj mnohým ďalším vzdelávaniam, absolvujú atestácie, navštevujú kurzy, semináre, študujú dostupnú literatúru a praktizujú aj aktívne činnosti, čím prispievajú k neustálemu rozširovaniu svojich vedomostí a skúseností.

Zároveň materská škola sa priebežne zapája do mnohých projektov a aktivít s celoslovenskou aj medzinárodnou pôsobnosťou.

Individuálny prístup

Vysoko kvalifikovaný pedagogický personál pri výchovo-vzdelávacej práci pristupuje k deťom individuálne, s vedomím toho, že každé dieťa je jedinečné a originálne.

Vo svojej plánovitej edukačnej práci zohľadňuje možnosti jednotlivých detí a tak dokáže v kolektíve pracovať so všetkými deťmi na individuálnej báze s dosahovaním reálnych a splniteľných cieľov.

V prípade potreby je pre dieťa vypracovaný individuálny vzdelávací plán tak, aby bolo možné rozvíjať ho v prípade jeho zvýšených, prípadne znížených schopností.

Zdravý životný štýl

Počas celého dňa sa usilujeme o to, aby sme deti viedli k zdravému životnému štýlu a to prostredníctvom dostaku pohybových aktivít, pobyte na čerstcom vzduchu, vyváženej strave bohatej na ovocie a zeleninu s dostatočným pitným režimom.

Zároveň deti vedieme k pozitívnemu mysleniu, schopnosti zvládať stres, sebarealizácii, schopnosti nadväzovať a udržiavať sociálne väzby a celokvej spokojnosti a radosti.

Projekt “Zeleninkové šialenstvo”

V školskom roku 2022/2023 prebiehal v tretej triede MŠ Timravina  edukačno – zážitkový program „ Zeleninkové šialenstvo“.
Program, predovšetkým zameraný na primárnu  prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí v MŠ.Cieľom preventívneho programu bola celoročná aktívna podpora zdravých stravovacích, hygienických a pracovných návykov detí.

Deti sa počas programu „ Zeleninkové šialenstvo “ venovali náuke a chutiam jedla, osvojili si význam slova zdravie a učili sa  starostlivosti o vlastné telo, zdravie , čim boli vedené k sebaúcte a zdravému životnému štýlu.
Počas školského roka spoznali viac ako 35druhov zeleniny formou zážitkového vzdelávania za podpory pani učiteľky – certifikovanej Zeleninkovej lektorky.

Projekt prebiehal jeden deň v týždni od októbra. Deti si pred samotnou prípravou jedla prečítali náučnú rozprávku o konkrétnej zelenine  z knihy „Ako naučiť deti jesť zeleninu“. Následne viedli o rozprávke a zelenine krátky rozhovor a pozreli si na interaktívnej tabuli  obrázky/videa o tom ako/kde  rastlina rastie a zdravotné benefity zeleniny- prečo je vhodné zeleninu jesť. Následne si počas programu samé zeleninu  umývali, čistili, učili sa krájaniu a následne ochutnávali.

Kuchárska činnosť bola pre deti veľmi obohacujúca, počas veľa pozorovali, navzájom si pomáhali a vytvárali si pozitívny vzťah k zdravému jedlu. Počas roka si deti vyrábali zo zeleniny jedlá ako napríklad šaláty, zapekané/grilované zeleniny,  smoothie, brownies, nátierky, muffiny, štrúdle, šťavy, či nanuky. Projekt bol ukončený v júni,  kedy bol ukončený zeleninkovou párty a piknikom. Read more