Edukačné aktivity

Edukačné aktivity sú realizované pútavou formou s využitím množstava moderných didaktických pomôcok a materiálov, výučba prebieha na rôznych miestach s využitím celého exteriéru a interiéru materskej školy, jednotlivé triedy často navštevujú množstvo tvorivých akcií aj mimo zariadenia materskej školy.

Ako voľnočasové aktivity je deťom ponúkaná široká škála možností, hlavne oboznamovanie sa s cudzími jazykmi (angličtina a nemčina), pohybové a výtvarné aktivity vo forme jednotlivých krúžkov.

Počas školského roka prebieha mnoho ďalších aktivít, ktoré deti oceňujú a to sú hlavne karnevaly, výlety, kurzy,exkurzie, tvorivé dielne a ostatné spoločne prežívané udalosti, ktoré prispievajú ku celkovej spokojnosti detí a ich pozitívnych zážitkov.

Profesionalita

Celý kolektív zamestnacov svojimi profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami poskytuje deťom a ich rodičom kvalifikovaný prístup ku výchove a vzdelávaniu, ku riešeniu mnohých situácií, ktoré počas jednotlivých dní vznikajú.

Jednotlivý pedagogickí zamestnanci sa okrem práci venujú aj mnohým ďalším vzdelávaniam, absolvujú atestácie, navštevujú kurzy, semináre, študujú dostupnú literatúru a praktizujú aj aktívne činnosti, čím prispievajú k neustálemu rozširovaniu svojich vedomostí a skúseností.

Zároveň materská škola sa priebežne zapája do mnohých projektov a aktivít s celoslovenskou aj medzinárodnou pôsobnosťou.

Individuálny prístup

Vysoko kvalifikovaný pedagogický personál pri výchovo-vzdelávacej práci pristupuje k deťom individuálne, s vedomím toho, že každé dieťa je jedinečné a originálne.

Vo svojej plánovitej edukačnej práci zohľadňuje možnosti jednotlivých detí a tak dokáže v kolektíve pracovať so všetkými deťmi na individuálnej báze s dosahovaním reálnych a splniteľných cieľov.

V prípade potreby je pre dieťa vypracovaný individuálny vzdelávací plán tak, aby bolo možné rozvíjať ho v prípade jeho zvýšených, prípadne znížených schopností.

Zdravý životný štýl

Počas celého dňa sa usilujeme o to, aby sme deti viedli k zdravému životnému štýlu a to prostredníctvom dostaku pohybových aktivít, pobyte na čerstcom vzduchu, vyváženej strave bohatej na ovocie a zeleninu s dostatočným pitným režimom.

Zároveň deti vedieme k pozitívnemu mysleniu, schopnosti zvládať stres, sebarealizácii, schopnosti nadväzovať a udržiavať sociálne väzby a celokvej spokojnosti a radosti.

Pohybová príprava​

Zabezpečuje: Sport Kids Academy
Lektor: Michal Sahaj

V ŠPORT KIDS ACADEMY veríme, že 
vďaka pohybu rozvíjame u detí nie len ich koordinačné, motorické a kondičné schopnosti, ale aj ich pozornosť, vnímanie, pamäť, motorické a kondičné schopnosti, myslenie a inteligenciu.

Vďaka tomu predchádzame u detí problémom s motorikou či svalovým tonusom, budujeme v nich pozitívny vzťah k pohybu a športu a rozvíjame ich kognitívne zručnosti.

Kedy trénujeme:

UTOROK
13.30 hod. (10 lekcií)
4.trieda a následne 3., 2., 1. trieda

Anglický jazyk

Zabezpečuje: Berlitz jazyková škola
Lektorka: Johana Hermanová

Kurzy v jazykovej škole Berlitz pomáhajú deťom k vývoju jazykového sebavedomia, predstavujú svetové témy a tiež pripravujú deti do budúcna. Malé deti sa učia jazyk veľmi ľahko. Na rozdiel od dospelých, deti dokážu vnímať nuansy cudzieho jazyka a často sa vedia naučiť hovoriť bez prízvuku.

Kedy vyučujeme:                                        

Pondelok
13.30 hod. – 14.15 hod. – 4.trieda – skupina A

14.15 hod. – 15.00 hod. – 3.trieda – skupina A
15.00 hod. – 15.45 hod. – 2.trieda – skupina A

Streda
13.30 hod. – 14.15 hod. – 4.trieda – skupina B
14.15 hod. – 15.00 hod. – 3.trieda – skupina B
15.00 hod. – 15.45 hod. – 2.trieda – skupina B

Projekt “Zeleninkovo”

Z E L E N I N K O V É  ŠIALENSTVO 

Celoročný edukačno – zážitkový program zameraný na primárnu prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí v materských školách (MŠ) a v školských kluboch (ŠK) je prioritne určený predškolákom,  zmiešaným triedam detí v MŠ a najmladším školákom ZŠ v školských kluboch. Read more