DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Platba príspevku do ZRPŠ

Na schôdzi Rodičovského združenia dňa 13. 09. 2017 rodičia odsúhlasili príspevok do ZRPŠ na školský rok 2017/2018 vo výške 15 EUR mesačne, t.j. 150 EUR na celý školský rok.
Platbu prosíme previesť na účet vedený v Tatra banke


číslo 2661746044/1100
IBAN SK88 1100 0000 0026 6174 6044


Ako variabilny symbol použite rodné číslo dieťaťa bez lomítka.
Nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa a obdobie, za ktoré príspevok platíte.

Vaša MŠ

Novinky