DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Program vzdelávania

Program vzdelávania:

Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu  Malý škôlkár v Starom Meste, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školach a realizáciou projektu Škola podporujúca zdravie je zaradená do národnej siete škôl s rovnakým cieľom.

V Školskom vzdelávacom programe s názvom Malý škôlkár v Starom Meste sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania.

Výchovno - vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

 

Denný režim:

 • 6.30 hod. - zahájenie prevádzky,
  • hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, schádzanie detí, hry skupinové, individuálne, spoločné, edukačné aktivity.
 • 8.30 hod.  – 11.15 hod.
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu
  • hygiena, desiata
  • pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činností detí- edukačné aktivity, osobná hygiena
  • príprava na pobyt vonku, pobyt vonku - vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové, využitie záhradného náradia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry  detí)
 • 11.30 hod. – 14.00 hod.
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu
  • hygiena, príprava na obed, obed
  • príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok (v starších vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku)
 • 14.30 hod. – 17.00 hod.
  • hygiena, olovrant
  • hry a hrové aktivity, edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku
 • 17.00 hod. – ukončenie prevádzky

Novinky