DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Spolupráca s rodičmi

pic002

MŠ poskytuje odborné konzultácie o dieťati a v prípade záujmu rodičov navrhnú triedne učiteľky spoločné riešenia vyskytnutých problémov

Našim cieľom je vytváranie vzájomnej dôvery a primeraných partnerských vzťahov medzi učiteľkou a rodičmi
Oboznamujeme rodičov o pripravovaných akciách a výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ prostredníctvom informačného panelu
Radi privítame zaangažovanie sa rodičov do zveľaďovania interiéru našej MŠ ako aj ich účasť na brigádach v MŠ.

Novinky