DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

ŠKOLNÉ

 

V školskom roku 2017/2018 je príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení (školné) určené Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2012 zo dňa 25. septembra 2012 v nasledovnej výške:

  • 25 EUR mesačne platí dieťa s bydliskom v Starom Meste,
  • 20 EUR mesačne platí každý ďalší súrodenec dieťaťa s bydliskom v Starom Meste,
  • 30 EUR mesačne platia všetky deti s bydliskom mimo Starého Mesta.

Úhradu je potrebné uskutočniť vždy do 10. dňa mesiaca, za ktorý sa úhrada vykonáva prevodom na účet materskej školy vedený vo VÚB, a.s.  SK9302000000001656302858

BIC – SWIFT kód: SUBASKBX

Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa bez lomítka

Do poznámky prosíme nezabudnite uviesť meno dieťaťa a mesiac, za ktorý školné platíte.

 

Úhradu školného je možné vykonať naraz za obdobie september – december a január – jún, prípadne mesačne vkladom alebo prevodným príkazom, prípadne trvalým príkazom.

Neuhradenie školného v stanovenej lehote a výške sa považuje za porušene Školského poriadku materskej školy, z čoho vyplývajú ďalšie opatrenia.

Oslobodenie a odpustenie povinného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole

  1. Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca ak:
  2. dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
  3. predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  4. dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  5. dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
  6. dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Oslobodenie od platenia je možné iba na základe písomného súhlasu starostky MČ.

                                                          

Novinky