DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

- Rada školy je zriadená § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci MŠ Timravina.

- Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Zloženie rady školy

(1) Rada školy má 9 členov.

(2) Členmi rady školy sú

zvolení zástupcovia rodičov Alena Kristová
  Paedr. Zuzana Mižíková
  Mgr. Igor Schweizer
  MBA Michaela Magalová

 

zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov Mgr. Ladislava Janáková
  Mgr. Miriam Benková
zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov M. Kovácsová

 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa MUDr. P. Osuský, CSc.
  MUDr. P. Osuský, CSc.

 

 

 

 

Novinky